608 62 1881

Política de Privadesa

A MANANTIAL DE SALUT, S.L.U. treballem per garantir la privadesa en el tractament de les seves dades personals. Hem actualitzat la nostra Política de Privadesa per informar clarament de com recaptem, utilitzem i custodiem les dades de les persones que contacten amb la nostra Organització:

Responsable del tractament de les vostres dades

Raó social: MANANTIAL DE SALUT, S.L.U.

NIF: B-61473120

Adreça postal: Riera Can Pahissa, 8 – Polígon Industrial “EL PLA” 08750 MOLINS DE REI (Barcelona).

Telèfon: +34 936 803 434

Telèfon: +34 918 018 281

Correu electrònic: [email protected]

Finalitats del tractament de les vostres dades

A MANANTIAL DE SALUT, S.L.U. el tractament de dades dels usuaris es realitza de manera manual i/o automatitzada, en funció del motiu pel qual ens les hagi facilitat, amb les finalitats següents:

 1. Gestionar les dades facilitades directament pel mateix interessat, com a particular, professional o representant de la seva empresa per donar resposta a la seva sol·licitud, petició o consulta i fer-ne un seguiment posterior.
 2. Gestionar les dades proporcionades per l’usuari a l’hora de contractar els nostres productes i serveis, a nivell organitzatiu, comptable, fiscal i administratiu.
 3. Gestionar les dades de contacte particulars i/o professionals de l’usuari per la seva participació a les diferents promocions, sorteigs, activitats i esdeveniments, que organitzem i ens hagin autoritzat per informar-lo sobre altres promocions, activitats o esdeveniments que puguem organitzar i que puguin ser de la seva interès.
 4. Remetre periòdicament comunicacions electròniques sobre les diferents promocions, sorteigs, activitats, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra organització.
 5. Realitzar, en cas que s’hagi subscrit a la nostra Newsletter, l’enviament de la mateixa tractant les dades facilitades per remetre-la.
 6. Realitzar informes estadístics anònims respecte als hàbits d’accés i l’activitat desenvolupada pels usuaris a la plataforma.
 7. Realitzar, si escau, el perfil d’usuari i realitzar accions comercials ajustades a aquest, utilitzant les vostres dades provinents de la gestió dels productes adquirits com a dades de navegació, hàbits d’accés i altres, per oferir-vos productes i serveis d’una manera personalitzada.

Període de conservació de les vostres dades.

 • Les dades per a la gestió de la relació amb el client i la facturació i cobrament dels serveis seran conservades durant tot el temps en què la relació contractual estigui vigent. Un cop finalitzada aquesta relació, si escau, les dades podran ser conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del contracte.
 • Les dades per a la gestió de consultes i sol·licituds es conservaran durant el temps necessari per donar-hi resposta, amb un termini màxim d’un any.
 • Les dades relatives a publicacions de comentaris sobre els nostres productes i serveis es mantindran durant la vigència i publicitat dels productes o serveis a què fan referència, llevat que se n’expressi el desig que siguin eliminats en qualsevol moment.
 • Les dades de contacte per la seva participació a promocions, sorteigs, activitats i esdeveniments, es conservaran durant el temps que durin aquests, segons les seves bases específiques, per gestionar el seu desenvolupament, i després, fins que prescriguin les possibles responsabilitats derivades de la seva realització o fins que, si escau, ens manifestin en qualsevol moment voluntat de revocar el consentiment.
 • Les dades per a l’enviament de Newsletters seran conservades indefinidament llevat que s’indiqui el contrari o l’usuari s’hi oposi o revoqui el consentiment.
 • Les dades per a l’enviament de comunicacions comercials i elaboració de perfils comercials dels nostres productes o serveis seran conservats indefinidament fins que, si escau, ens manifestin en qualsevol moment la seva voluntat de revocar-ne el consentiment.

Legitimació per al tractament de les vostres dades

 • La legitimació per al tractament de les vostres dades per a la gestió de la contractació de serveis, pagament, facturació i enviaments corresponents és l’execució del contracte.
 • 341 / 5.000 Resultados de traducción L’oferta prospectiva d’informació comercial sobre promocions, sorteigs i esdeveniments a clients té com a base legal la satisfacció de l‘interès legítim empresarial consistent a oferir als nostres clients la contractació d’altres productes o serveis relacionades amb la nostra activitat professional i aconseguir així la seva fidelització. Aquest interès legítim es reconeix per la normativa legal aplicable (Reglament General de Protecció de Dades), que permet expressament el tractament de dades personals sobre aquesta base legal amb fins de màrqueting directe.

No obstant això, us recordem que teniu dret a oposar-vos a aquest tractament de les vostres dades, podent fer-ho per qualsevol dels mitjans descrits en aquesta Política.

 • La base de l’enviament de comunicacions comercials a usuaris no clients és el consentiment de l’interessat que s’ha sol·licitat i pot ser revocat en qualsevol moment. La retirada del consentiment esmentat no afectarà en cap cas l’execució del contracte, però els tractaments de dades amb aquesta finalitat efectuats amb anterioritat no perdran la seva licitud pel fet que el consentiment s’hagi revocat.

Comunicació de les vostres dades

MANANTIAL DE SALUT, S.L.U. informa als usuaris que les seves dades podran ser comunicades a:

 • A les empreses del grup empresarial VICHY CATALAN CORPORATION amb la finalitat de poder atendre les vostres sol·licituds, realitzar la gestió administrativa i comercial i informar-vos sobre promocions, serveis, sorteigs, esdeveniments i notícies relacionades amb les activitats del grup empresarial.
 • A les entitats financeres a través de les quals s’articuli la gestió de cobraments i pagaments.
 • A les administracions públiques competents, en els casos previstos a la Llei i per a les finalitats que s’hi defineixin.

Obtenció de les vostres dades i dades de tercers.

 • Les dades personals que tractem a MANANTIAL DE SALUT, S.L.U. procedeixen dels mateixos interessats o del seu representant legal.
 • En cas que l’usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el seu consentiment, i assumeix la responsabilitat d’informar-los prèviament de tot allò previst a l’article 14 del Reglament General de Protecció de Dades en les condicions establertes en aquest, eximint MANANTIAL DE SALUT, SLU de qualsevol responsabilitat en aquest sentit .
 • No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelen l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques adreçades a identificar de manera unívoca una persona física , dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o quina és l’orientació sexual d’una persona física).

Transferències de dades a tercers països

 • Per a les comunicacions comercials, MANANTIAL DE SALUT, S.L.U. utilitza per al processament de la informació que ens faciliten la plataforma d’automatització de Marqueting Mailchimp, per la qual cosa es realitzen transferències internacionals de dades als EUA, d’acord amb la seva Política de privadesa https://mailchimp.com/legal/privacy/ i els seus termes https://mailchimp.com/legal/terms/.

Mailchimp, és una aplicació de l’empresa The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, a State of Georgia limited liability company d’Atlanta, Geòrgia, empresa degudament certificada en el marc de l’Escut de Privadesa EUA. Decisió (UE) 2016/1250 de la Comissió, de 12 de juliol de 2016, Privacy Shield.

Els seus drets

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a MANANTIAL DE SALUT, S.L.U. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollits.
 • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les dades o la portabilitat, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les dades o la portabilitat, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En aquest cas, MANANTIAL DE SALUT, S.L.U. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o lexercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la manera següent:

Per correu postal, adjuntant còpia del seu DNI a: Riera Can Pahissa, 8 – Polígon Industrial “EL PLA” 08750 MOLINS DE REI (Barcelona)

-Per correu electrònic adjuntant còpia del seu DNI a: [email protected].

-A l’adreça de correu postal o de correu electrònic indicades els proporcionarem els formularis corresponents per exercitar materialment aquests drets.

 • Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el vostre consentiment previ a la seva retirada.

En cas que consideri vulnerats els seus drets perquè es refereix a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.